Lineup
Emotion
ドライバー構成:5BAドライバー/3ウェイ
再生周波数帯域:20-22KHz
インピーダンス:83Ω (@1KHz)
感度121.6db @ 0.1V (1 KHz)
Evolve
ドライバー構成:3BAドライバー/3ウェイ
再生周波数帯域:20-22KHz
インピーダンス:50Ω (@1KHz)
感度119.9db @ 0.1V (1 KHz)
Evoke
ドライバー構成:1BAドライバー
再生周波数帯域:20-22KHz
インピーダンス:50Ω (@1KHz)
感度105.5db @ 0.1V (1 KHz)